Regulamin bony

REGULAMIN WYDAWANIA I WYKORZYSTYWANIA BONÓW UPOMINKOWYCH

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.APIS-SKLEP.PL

 

 1. Definicje

 

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady wydawania i wykorzystywania bonów upominkowych w sklepie internetowymwww.apis-sklep.pl.

 2. Bon Upominkowy: dokument wydawany przez Wydawcę w formie papierowej, zawierający unikalny kod wygenerowany przez Wydawcę, o określonej wartości nominalnej, uprawniający Nabywcę lub Użytkownika do zapłaty za Towary z jego użyciem w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl.

 3. Nabywca: osoba, która kupuje od Wydawcy Bon Upominkowy (nabywa Bon Upominkowy w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych).

 4. Użytkownik: Nabywca lub inna osoba, która uzyskała w sposób legalny Bon Upominkowy od Nabywcy lub innego Użytkownika lub bezpośrednio od Wydawcy.

 5. Wydawca: Apis Natural Cosmetics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łochowska 40, 85-372 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118336, posiadająca NIP 5540307696, REGON 001349420, BDO 000368337 kapitał zakładowy 56.500,00 PLN.

 6. Kod: unikalny numer przypisany każdemu Bonowi Upominkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.apis-sklep.plz uwzględnieniem wartości Bonu Upominkowego.

 7. Towary: produkty oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl, w odniesieniu do zakupu których można skorzystać z Bonu Upominkowego.

 

 1. Warunki ogólne

 

 1. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Upominkowego za Towary kupowane wyłącznie w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl.

 2. Podstawą do skorzystania przez Nabywcę lub Użytkownika z Bonu Upominkowego jest wpisanie Kodu w trakcie zamawiania Towarów znajdującego się na Bonie Upominkowym oraz posiadanie przez Nabywcę lub Użytkownika oryginalnego Bonu Upominkowego dającego podstawę do zastosowania kodu znajdującego na Bonie Upominkowym.

 3. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl Bony Upominkowe o wartości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

 4. Zakup Bonu Upominkowego następuje wyłącznie w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl, wyłącznie w formie przedpłaty na rachunek bankowy Wydawcy (kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym). Z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wydawcy za zakup danego Bonu Upominkowego, Wydawca wysyła Nabywcy oryginalny Bon Upominkowy, na adres wskazany przez Nabywcę w trakcie procedury zakupu Bonu Upominkowego.

 5. Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy. Bon Upominkowy można zrealizować wyłącznie poprzez zakup Towarów w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl.

 6. Bon Upominkowy jest ważny przez okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia jego sprzedaży Nabywcy (co oznacza, że Kod znajdujący się na Bonie Upominkowym jest aktywny od dnia sprzedaży Nabywcy Bonu Upominkowego i można z niego skorzystać przy zakupie Towarów w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl wyłącznie w okresie 3 miesięcy od dnia sprzedaży Nabywcy Bonu Upominkowego).

 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Upominkowego po jego przekazaniu Nabywcy lub Użytkownikowi. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Bonu Upominkowego przez Nabywcę lub Użytkownika. Nabywca lub Użytkownik przekazując lub zbywając Bon Upominkowy innej osobie, traci możliwość wykorzystania Bonu Upominkowego.

 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania przez Nabywcę lub Użytkownika Bonu Upominkowego lub Kodu w sytuacji okazania lub ujawnienia w inny sposób przez Nabywcę lub Użytkownika Bonu Upominkowego lub Kodu osobom nieupoważnionym.

 

 1. Zasady wykorzystania Bonu Upominkowego

 

 1. Bon Upominkowy stanowi formę zapłaty za Towary nabywane w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl.

 2. Bon Upominkowy może być wykorzystany jednorazowo, tj. można go wykorzystać wyłącznie w jednej transakcji nabycia (jednym zamówieniu) Towarów w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl. Jeśli wartość Towarów nabywanych przez Nabywcę lub Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Upominkowego i Kodu znajdującego się na tym Bonie Upominkowym jest niższa niż wartość zapisana na Bonie Upominkowym, nie będzie możliwości wykorzystania pozostałej wartości Bonu Upominkowego w późniejszym czasie lub w kolejnej transakcji nabycia (zamówieniu) Towarów. W przypadku, gdy wartość Towarów nabywanych przez Nabywcę lub Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Upominkowego i Kodu znajdującego się na tym Bonie Upominkowym będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie Upominkowym, Nabywca lub Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę pomiędzy wartością nabywanych Towarów a wartością Bonu Upominkowego w sposób określony w Regulaminie sklepu internetowego www.apis-sklep.pl. Nabywca lub Użytkownik ma prawo wykorzystać wyłącznie jeden Bon Upominkowy na jedną transakcję zakupu (jedno zamówienie) Towarów w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl.

 3. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania Bonu Upominkowego i Kodu znajdującego się na tym Bonie Upominkowymw terminie ważności Bonu Upominkowego. Niewykorzystanie Bonu Upominkowego w okresie jego ważności powoduje brak możliwości zapłaty za Towary zakupione w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl przy użyciu Bonu Upominkowego (Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji sprzedaży Towarów przy użyciu Bonu Upominkowego i Kodu znajdującego się na tym Bonie Upominkowym w przypadku upływu terminu ważności Bonu Upominkowego), jak również brak możliwości żądania od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przeznaczonych na zakup Bonu Upominkowego lub wystąpienia przez Nabywcę lub Użytkownika z jakimikolwiek roszczeniami wobec Wydawcy z tego tytułu.

 4. Nabywca lub Użytkownik może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Upominkowym na Towary, w odniesieniu do zakupu których można skorzystać z Bonu Upominkowego w sklepie internetowym www.apis-sklep.pl.

 5. Wydawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji zamówienia Nabywcy lub Użytkownika opłaconego Bonem Upominkowym poprzez weryfikację dokumentu Bonu Upominkowego posiadanego przez Nabywcę lub Użytkownika lub dokumentu zakupu Bonu Upominkowego, jak również Wydawca ma prawo weryfikować podstawę nabycia Bonu Upominkowego przez Użytkownika. Wydawca ma prawo do odmowy sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Bonu Upominkowego, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości (autentyczności) wykorzystanego Bonu Upominkowego lub co do posiadania przez Nabywcę lub Użytkownika oryginalnego Bonu Upominkowego lub jeżeli wykorzystany Bon Upominkowy jest nieczytelny lub zniszczony lub został już wykorzystany przez inny podmiot. Stwierdzenie powyższych okoliczności nie stanowi podstawy do wydania przez Wydawcę nowego lub zastępczego Bonu Upominkowego.

 6. Z chwilą wykorzystania Bonu Upominkowego (tj. z chwilą wykorzystania Kodu znajdującego się na tym Bonie Upominkowym), Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się z przekazywaniem lub zbywaniem lub okazywaniem Bonu Upominkowego innym osobom oraz zachować go na potrzeby ewentualnej weryfikacji Bonu Upominkowego przez Wydawcę.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu Upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu internetowego www.apis-sklep.pl.

 2. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych przez Nabywcę lub Użytkownika przy użyciu Bonu Upominkowego, Wydawca zwraca Nabywcy lub Użytkownikowi wartość nominalną zwróconych Towarów na dotychczasowy Bon Upominkowy albo wydaje Nabywcy lub Użytkownikowi nowy Bon Upominkowy o wartości nominalnej odpowiadającej zwróconym Towarom. W sytuacji zwrotu Towarów zakupionych przez Nabywcę lub Użytkownika przy użyciu Bonu Upominkowego, nie jest dopuszczalny zwrot Nabywcy lub Użytkownikowi wartości nominalnej Towarów zakupionych przy użyciu Bonu Upominkowego w formie środków pieniężnych (gotówki).

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wydanie Bonu Upominkowego Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

 2. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o warunkach realizacji Bonu Upominkowego wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Nabywca lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu Upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 4. Bon Upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej

Darmowa dostawa od kwoty 180zł

WYSYŁKA W 48H

* w przypadku promocji, czas pozostaje wydłużony do 5-ciu dni roboczych

14 dni na zwrot

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu