Polityka prywatności mediów społecznościowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


 

 1. [postanowienia ogólne]

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności mediów społecznościowych (zwana „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (zwanych „Użytkownikami”) korzystających z kont Apis Natural Cosmetics sp. z o.o. prowadzonych w mediach społecznościowych Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/APISNaturalCosmetics/ i Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/apis.natural.cosmetics/ (zwanych dalej łącznie „Serwisami społecznościowymi” lub osobno „Serwisem społecznościowym”).

1.2 Celem Polityki jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez administratora, w tym również w ramach współadministrowania danych, w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisów społecznościowych.

 1. [administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest spółka pod firmą Apis Natural Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-372) przy ul. Łochowskiej 40, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000118336, posługująca się numerem NIP 5540307696, telefon: +48 690 434 290, e-mail: biuro@apiscosmetics.pl prowadząca publiczne konto na portalach społecznościowych Facebook i Instagram (zwana dalej „Administratorem”).

 1. [współadministrowanie danych osobowych]

3.1 Administrator i Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia (właściciel Facebook’a i Instagram’a) są wspólnymi administratorami danych Użytkowników Serwisów zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

3.2 Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności Użytkowników Serwisów społecznościowych Administratora.

3.3 Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie danych Użytkowników Serwisów społecznościowych we wskazanych celach obejmuje:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,

 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,

 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,

 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika.

3.4 Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych Użytkowników Serwisów społecznościowych we wskazanych celach obejmuje:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,

 • realizacja obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

3.5 Meta Platforms Ireland Limited udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach na temat korzystania ze stron na Facebooku,

3.6 Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Meta Platforms Ireland Limited są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation


 

 1. [zakres przetwarzanych danych osobowych]

4.1 Administrator przetwarza dane Użytkowników:

 • w celu prowadzenia komunikacji w ramach Serwisów społecznościowychw szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości. W takim wypadku przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta Użytkownika w danym Serwisie społecznościowym, dane zawarte w profilu Użytkownika w Serwisie społecznościowym, ewentualne dane publikowane samodzielnie przez Użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w Serwisie społecznościowym,

 • w celu przekazania opinii o produktach oferowanych przez Administratora. W takim wypadku przetwarzamy takie dane jak: imię lub nick, dane osobowe zawarte w opinii o produkcie.

 • w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez Serwis społecznościowy. W takim wypadku przetwarzamy takie dane jak: anonimowe dane statystyczne gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod, pobrany i przetworzony w chwili otwarcia konta Administratora w Serwisie społecznościowym przez Użytkownika.

 • w celu zarządzania kontami prowadzonymi w Serwisach społecznościowych. W takim wypadku przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta Użytkownika w danym Serwisie społecznościowym, dane zawarte w profilu Użytkownika w Serwisie społecznościowym np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, miejscu zamieszkania), ewentualne dane publikowane samodzielnie przez Użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w Serwisie społecznościowym, reakcje na posty,

 • w celu wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w tym rozpatrzenia zgłoszeń Użytkowników dotyczących realizacji ich praw z zakresu ochrony danych osobowych, obsługa rejestrów i ewidencji. W takim wypadku zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W takim wypadku możemy przetwarzać wszystkie dane o których mowa w powyższych punktach.

 1. [Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]


 

5.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisów społecznościowych, w tym:

 • w celu prowadzenia komunikacji w ramach Serwisów społecznościowych

Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia komunikacji co umożliwia realizację uzasadnionego interesu administratora (podstawę prawną przetwarzania w takim wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku dodatkowych danych udostępnianych przez Użytkownika)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do prowadzenia komunikacji.

 • w celu przekazania opinii o produktach oferowanych przez Administratora.

Administrator przetwarza dane w celu przekazywania informacji o opiniach dotyczących korzystania z oferowanych przez siebie produktach (podstawę prawną przetwarzania w takim wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez Serwis społecznościowy

Administrator przetwarza dane w celu analizy funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z kont Administratora prowadzonych w Serwisach społecznościowych co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawę prawną przetwarzania w takim wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie stosowania cookies w niektórych wypadkach może ograniczyć możliwość korzystania z Serwisów społecznościowych.

 • w celu zarządzania kontami prowadzonymi w Serwisach społecznościowych

Administrator przetwarza dane w celu zarządzania prowadzonymi kontami w Serwisach społecznościowych i możliwości prezentowania swoich produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę prawną przetwarzania w takim wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, w tym rozpatrzenia zgłoszeń Użytkowników

Administrator przetwarza dane w celu realizacji spoczywających na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawę prawną przetwarzania w takim wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Administrator przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia należnych mu praw lub obrony w ramach realizacji przynależnych mu praw prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawę prawną przetwarzania w takim wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


 

 1. [Dane osobowe Administrator może przekazywać]:

  • usługodawcom technicznym,

  • dostawcom i serwisantom narzędzi IT,

  • firmom hostingowym,

  • doradcom, kancelariom prawnym,

  • firmom windykacyjnym,

  • urzędom i sądom.


 

 1. [termin przechowywania danych osobowych]


 

7.1 Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszej Polityce, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

7.2 Dane gromadzone przez Meta Platforms Ireland Limited w ramach korzystania z Facebooka i Instagrama podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminach danej platformy.


 

 1. [przetwarzanie danych osobowych dzieci]

Serwisy społecznościowe skierowane są do osób, które ukończyły 16 lat. W związku z tym, Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 1. [prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych]


 

9.1 W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora - Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto, może żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9.2 W przypadku danych, które Użytkownik udostępnił na podstawie swojej zgody i które Administrator będzie przetwarzał z wykorzystaniem systemów informatycznych, Użytkownik ma prawo otrzymać je od Administratora w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić Administratora, aby przesłał je bezpośrednio innemu administratorowi.

9.3 W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

9.4 Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.


 

 1. [sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych]


 

10.1 W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.

10.2 Dodatkowo, w przypadku gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik również ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.


 

 1. [podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – Administrator może wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem z Serwisów społecznościowych, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

 1. [przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych]


 

Z uwagi na korzystanie z usług Meta Platforms Ireland Ltd (Facebooka i Instagrama) dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w publikowanej przez siebie polityce prywatności. Meta Platforms Ireland Ltd wdrożyło standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi. Informacje dotyczące przekazywania danych przez Meta Platforms Ireland Ltd można znaleźć w treści informacji o wdrażaniu standardowych klauzul umownych między podmiotami przetwarzającymi które można znaleźć tutaj.


 

 1. [postanowienia końcowe]


 

13.1 Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

13.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności mediów społecznościowych.

13.3 Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można znaleźć w treśći Polityki prywatności i cookies dostępnej https://apis-sklep.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies-pm-26.html

13.4 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zachęca do kontaktu.


 


 


Przejdź do strony głównej

Darmowa dostawa od kwoty 180zł

WYSYŁKA W 48H

* w przypadku promocji, czas pozostaje wydłużony do 5-ciu dni roboczych

14 dni na zwrot

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu