Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

SKLEPU INTERNETOWEGO APIS-SKLEP.PL


 

 1. [postanowienia ogólne]

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie (zwana „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (zwanych „Użytkownikami”) korzystających z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem https://apis-sklep.pl/ (zwanego „Serwisem”).

1.2 Celem Polityki prywatności jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się
z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami i zasadami korzystania z plików cookie.

 1. [administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest spółka pod firmą Apis Natural Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-372) przy ul. Łochowskiej 40, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000118336, posługująca się numerem NIP 5540307696, telefon: +48 690 434 290, e-mail: biuro@apiscosmetics.pl, będąca właścicielem Serwisu (zwana dalej „Administratorem”).

 1. [zakres przetwarzanych danych osobowych]

3.1 Administrator przetwarza dane Użytkowników w zakresie wskazanym w Regulaminie sklepu internetowego apis-sklep, w tym:

 • w celu założenia konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy, numer NIP; Użytkownik zobowiązany jest ustanowić hasło do Konta,

 • w celu dostawy pod inny adres: imię i nazwisko odbiorcy, nazwa firmy, inny adres dostawy, numer telefonu,

 • w celu złożenia zamówienia jako zarejestrowany użytkownik: informacje i komunikacja związana z zamówieniem, status dostawy i zapłaty oraz informacje od firm kurierskich (np. numery przesyłek),

 • w celu złożenia zamówienia bez rejestracji: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dodatkowo w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy, numer NIP, a także informacje i komunikacja związana z zamówieniem, status dostawy i zapłaty oraz informacje od firm kurierskich (np. numery przesyłek),

 • w celu otrzymania paragonu: adres e-mail,

 • w celu otrzymania faktury VAT: nazwa firmy, adres, NIP, adres e-mail,

 • w celu udzielania odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane osobowe zawarte w treści wiadomości,

 • w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przekazaną pocztą tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane osobowe zawarte w treści wiadomości,

 • w celu przesyłania informacji handlowych w ramach zamówionej przez Użytkownika usługi E-mail oraz SMS Newsletter: adres e-mail, numer telefonu, adres IP, informacja nt. czasu zgłoszenia lub anulowania subskrypcji,

 • w celu przekazania opinii o produkcie: imię, adres e-mail, dane osobowe zawarte w treści opinii.

3.2 W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Administrator przetwarza również identyfikatory internetowe: adresy IP Użytkowników oraz identyfikatory plików cookie.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

4.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 • rejestracja Konta w Serwisie

Administrator przetwarza dane w celu:

a. założenia Konta, a także korzystania przez Użytkownika z wszelkich jego funkcjonalności, a także umożliwienia składania zamówień oraz obsługi zawartych umów sprzedaży, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem konta, obsługi zgłoszeń jakie są kierowane do Administratora w związku z korzystaniem z funkcjonalności konta, a także kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

b. zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności sklepu apis-sklep, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zapytań (jeżeli nie są związane wprost z wykonaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych), organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których Użytkownik może wziąć udział, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego produktów i usług, możliwości wykazania przez Administratora, że dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta i świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną.

 • złożenie i obsługa zamówienia

Administrator przetwarza dane w celu:

a. złożenia zamówienia poprzez serwis apis-sklep, a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu zamówienia oraz obsługi zgłoszeń jakie Użytkownik kieruje do Administratora dotyczących złożonego zamówienia - podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy sprzedaży,

b. wykonania umowy sprzedaży, a także kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy - podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży,

c. prowadzenia rachunkowości Administratora – w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek wynikający z przepisów o rachunkowości,

d. rozpatrywania złożonych przez Użytkownika reklamacji – podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczący rękojmi za wady towarów,

e. obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy sprzedaży, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których Użytkownik może wziąć udział, a także możliwości wykazania przez Administratora, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa oraz marketingu bezpośredniego oferowanych przez Administratora produktów – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie składania zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do jego realizacji, a także zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz prowadzenia rachunkowości.

 • obsługa Użytkownika

Administrator przetwarza dane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, otrzymaną pocztą tradycyjną, elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.

 • subskrypcja usługi E-mail i SMS Newsletter

Administrator przetwarza dane w celu przesyłania informacji handlowych w ramach zamówionej przez Użytkownika usługi Newsletter, w tym informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących produktów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, a także prawnie uzasadniony interes Administratora – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na prośbę Użytkownika informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących produktów.

 • wyrażenie opinii o produkcie

Administrator przetwarza dane w celu wyrażenia przez Użytkownika opinii o produkcie przesłanej za pośrednictwem formularza „Napisz recenzję”– w tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • zgłoszenie dotyczące ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza dane w celu rozpatrzenia zgłoszenia związanego z ochroną danych osobowych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przez Administratora obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

4.1 W przypadku pozyskania przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem form kontaktu innych niż dostępne w Serwisie formularze, w tym w szczególności wskazanych w zakładce Kontakt lub niniejszej Polityce (np. e-mail lub telefon), Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi korespondencji – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.2 W przypadku gdy Użytkownik sklepu podał dane osoby trzeciej w zakładce „Dodatkowe adresy dostawy” Administrator przetwarza dane w celu dostarczenia produktów pod inny adres. Dane odbiorcy przesyłki Administrator pozyskał od Użytkownika sklepu internetowego, który złożył zamówienie na oferowane przez Administratora produkty. Podstawą przetwarzania danych osobowych odbiorcy przesyłki jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dostarczeniu towaru zamówionego w sklepie internetowym na podany adres dostawy przez Użytkownika sklepu.

 1. [przekazywanie danych osobowych]

Dane osobowe Administrator może przekazywać:

a. usługodawcom technicznym,

b. dostawcom i serwisantom narzędzi IT,

c. firmom hostingowym,

d. doradcom, kancelariom prawnym,

e. firmom windykacyjnym,

f. dostawcom usług płatniczych,

g. firmom kurierskim,

h. w przypadku wysyłania informacji marketingowych - również podmiotom udostępniającym nam narzędzia do wysyłki informacji marketingowych oraz agencjom reklamowym i innych podmiotom współpracującym przy realizacji kampanii reklamowych,

i. urzędom i sądom.

W pozostałym zakresie Administrator nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem gdy będzie zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. [pliki cookie i inne technologie]

6.1 Serwis korzysta z plików cookies na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

6.2 Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wysyła do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je na urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne). Tego rodzaju pliki składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

6.3 Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości naszej strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej, a także do tworzenia statystyk, dzięki którym wiemy, w jaki sposób użytkownicy strony z niej korzystają, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie oraz unikanie pojawiających się błędów a także celem dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.4 Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.

6.5 Użytkownik jest proszony o zgodę na pliki cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę zarówno na wszystkie, jak i poszczególne pliki cookies. Niemniej jednak chcąc korzystać ze strony, Użytkownik musi wyrazić zgodę na niezbędne pliki cookies, gdyż bez nich nie jest możliwe korzystanie ze strony internetowej.

6.6 Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

a. niezbędne – są to pliki konieczne do tego by strona działała w sposób prawidłowy spełniając swoją podstawową funkcje.

b. wydajnościowe - są to pliki dzięki którym zbierane są dane statystyczne na temat korzystania przez Użytkowników ze strony np. które podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo Użytkownik pozostaje na stronie itp.

c. reklamowe - dzięki tym plikom możliwe jest dostarczanie Użytkownikom reklam i innych treści, opartych na preferencjach i treściach, które interesują użytkowników.

6.7 W celu usunięcia plików cookies z urządzenia należy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookies w wybranej przeglądarce pod podanymi niżej linkami:

6.8 Zwracamy uwagę, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies mogą utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

6.9 Ponadto Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:

a. Google Analytics: Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics. Działania w tym zakresie realizuje opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji działania Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookie”, w celu dokonania oceny korzystania z Serwisu, umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookie i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Przy czym, zgodnie z dyspozycją Administratora, adres IP Użytkownika podlega anonimizacji (maskowaniu). Dostępna w Analytics funkcja anonimizacji adresów IP wstawia zera w miejsce ostatniego oktetu adresu IP Użytkownika korzystającego z protokołu IPv4 i w miejsce ostatnich 80 bitów adresów IPv6 wkrótce po wysłaniu tych adresów do Google Analytics. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w ramach korzystania z udostępnionych na stronie internetowej formularzy kontaktowych.

b. Wtyczki społecznościowe Facebook, Instagram: W Serwisie używane są wtyczki społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe Facebook i Instagram. Administrator zakładając profil firmowy na portalu społecznościowym otrzymuje dane statystyczne dotyczące profilu. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową Serwisu przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego administratora bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji administrator serwisu społecznościowego otrzymuje informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła naszą stronę. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego administratora serwisu społecznościowego i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator tego serwisu będzie mógł przyporządkować wizytę na stronie Serwisu do jego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą na stronie Serwisu Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik musi również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.


 

W określonych przypadkach dochodzi o współadministrowania danych przez Administratora oraz administratora serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Informacje dotyczące tych przypadków, praw i obowiązków współadministratorów oraz podmiotów danych można znaleźć w treści Polityki prywatności mediów społecznościowych 

 1. [termin przechowywania danych osobowych]

7.1 Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszej Polityce, w szczególności w celu realizacji zobowiązań umownych i ustawowych. Administrator może przechowywać je do innych celów, o ile przepis prawa na to pozwala, w tym w celu obrony jego praw lub dochodzenia roszczeń, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia.

7.2 W zakresie danych pozyskanych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt lub za pośrednictwem innych form kontaktu dostępnych w Serwisie lub niniejszej Polityce, dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

7.3 W zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem usługi Newsletter, dane te Administrator przechowuje do czasu rezygnacji przez Użytkownika z tej usługi.

7.4 W zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem usługi – Napisz recenzję (Opinia o produkcie), dane te Administrator przechowuje do czasu usunięcia publikowanej recenzji.

7.5 Administrator przechowuje również dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania i wykazania spełnienia przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawnych w celu umożliwienia organom władzy publicznej weryfikacji ich wypełnienia.

7.6 Jeżeli Użytkownik usunie swoje Konto, wszystkie zapisane dane osobowe zostaną usunięte. Jeżeli całkowite usunięcie danych Użytkownika z przyczyn prawnych jest niemożliwe lub nieobowiązkowe, dane nieusunięte zostaną zablokowane przed dalszym nieuprawnionym przetwarzaniem, tj. przetwarzanie zostanie ograniczone wyłącznie do zdefiniowanych celów, a Administrator podejmie środki mające ograniczenie praw dostępu do tych danych.

 1. [bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych]

8.1 Celem Administratora jest zapewnienie ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

8.2 Administrator dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

8.3 Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

 1. [przetwarzanie danych osobowych dzieci]

Serwis skierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. W związku z tym, Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 1. [prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych]

10.1 W każdej chwili Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto, może żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10.2 W przypadku danych, które Użytkownik udostępnił na podstawie swojej zgody i które Administrator będzie przetwarzał z wykorzystaniem systemów informatycznych, Użytkownik ma prawo otrzymać je od Administratora w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić Administratora, aby przesłał je bezpośrednio innemu administratorowi.

10.3 W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

10.4 Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. [sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ]

11.1 W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.

11.2 Dodatkowo, w przypadku gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik również ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. [podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – Administrator może wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem z Serwisu, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

 1. [przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych]

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie) ani do organizacji międzynarodowych.

 1. [postanowienia końcowe]

14.1 Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

14.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i plików cookie.

14.3 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zachęca do kontaktu, jak również w przypadku w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z prawa do informacji lub usunięcia danych lub innego prawa do ochrony danych zgodnie z art. 15-22 RODO, łącznie z odwołaniem zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, rezygnacją z subskrypcji Newslettera itp.


 


Przejdź do strony głównej

Darmowa dostawa od kwoty 180zł

WYSYŁKA W 48H

* w przypadku promocji, czas pozostaje wydłużony do 5-ciu dni roboczych

14 dni na zwrot

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ